جهت شرکت در این برنامه روی تصویر زیر کلیک کنید

جهت شرکت در این برنامه روی تصویر زیر کلیک کنید
 
 

 

 

 

ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ. ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﻤﯽ، ﻓﯿﺰﯾﮏ و رﯾﺎﺿﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  و رﺧﺪادﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺳﻄﻮح ﺳﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد. در واﻗﻊ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﻃﺮح   ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎدی و ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺞ ﺳﻠﯿﻘﮕﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ دور ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص، ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﻌﯿﺸﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺛﺮ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺖ. اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺳﺎل 2022 ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ، زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ و ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت اﯾﻦ ﻋﻠﻮم در ﮐﺸﻮر، ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران در ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری را ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ اراﺋﻪ راه ﮐﺎری ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم در ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.

در همین راستا شورای سیاست گذاری بزرگداشت سال بین‌المللی با حضور نهادهای مختلف و از جمله انجمن‌های علمی مرتبط با علوم پایه تشکیل گردید که وزیر محترم علوم به عنوان رییس این شورا و دبیر محترم شورای عالی عتف به عنوان نائب رییس آن و جناب آقای دکتر نصیری به عنوان دبیر آن انتخاب شده‌اند. ذیل  این شورا، کمیته اجرایی تشکیل شده است که ۱۷ عضو از رؤسای انجمن‌‌های علمی کشور چون انجمن‌های فیزیک، انجمن شیمی، ریاضی، زمین‌شناسی، زیست‌­شناسی، آمار و انجمن ژنتیک را شامل می‌شود.

 

اهداف ستاد ملی:

  • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﺟﺮای روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ
  • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﮐﺸﻮر
  • اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﮐﺸﻮر در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ
  • اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺸﺎن دادن اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ
  • ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ
  • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﮐﺸﻮر
  • ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪحمایت کنندگان

اتحادیه انجمن‌های ایرانی علوم ریاضی

اتحادیه انجمن‌های ایرانی علوم ریاضی

اتحادیه انجمن‌های علمی آموزشی معلمان فیزیک

اتحادیه انجمن‌های علمی آموزشی معلمان فیزیک

اتحادیه انجمن‌های علمی آموزشی معلمان ریاضی

اتحادیه انجمن‌های علمی آموزشی معلمان ریاضی

اتحادیه انجمن‌های علوم زیستی ایران

اتحادیه انجمن‌های علوم زیستی ایران

انجمن آمار ایران

انجمن آمار ایران

انجمن الکتروشیمی ایران

انجمن الکتروشیمی ایران

انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

انجمن بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران

انجمن بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران

انجمن ترویج علم ایران

انجمن ترویج علم ایران

انجمن رمز ایران

انجمن رمز ایران

انجمن ریاضی ایران

انجمن ریاضی ایران

انجمن زمین‌شناسی ایران

انجمن زمین‌شناسی ایران

انجمن زیست‌شناسی ایران

انجمن زیست‌شناسی ایران

انجمن ژئوفیزیک ایران

انجمن ژئوفیزیک ایران

انجمن سنجش از دور و GIS ایران

انجمن سنجش از دور و GIS ایران

انجمن سیستم‌های فازی ایران

انجمن سیستم‌های فازی ایران

انجمن شیمی ایران

انجمن شیمی ایران

انجمن فرماندهی و کنترل؛ مخابرات؛ رایانه و اطلاعات ایران

انجمن فرماندهی و کنترل؛ مخابرات؛ رایانه و اطلاعات ایران

انجمن فیزیک ایران

انجمن فیزیک ایران

انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

انجمن منطق ایران

انجمن منطق ایران

انجمن نجوم ایران

انجمن نجوم ایران

انجمن  و مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه تربیت مدرس

انجمن و مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه تربیت مدرس

انجمن هسته‌ای ایران

انجمن هسته‌ای ایران

شورای خانه‌های ریاضیات

شورای خانه‌های ریاضیات

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران