ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ. ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﻤﯽ، ﻓﯿﺰﯾﮏ و رﯾﺎﺿﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  و رﺧﺪادﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺳﻄﻮح ﺳﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد. در واﻗﻊ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﻃﺮح   ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎدی و ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺞ ﺳﻠﯿﻘﮕﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ دور ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص، ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﻌﯿﺸﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺛﺮ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺖ. اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺳﺎل 2022 ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ، زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ و ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت اﯾﻦ ﻋﻠﻮم در ﮐﺸﻮر، ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران در ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری را ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ اراﺋﻪ راه ﮐﺎری ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم در ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.

در همین راستا شورای سیاست گذاری بزرگداشت سال بین‌المللی با حضور نهادهای مختلف و از جمله انجمن‌های علمی مرتبط با علوم پایه تشکیل گردید که وزیر محترم علوم به عنوان رییس این شورا و دبیر محترم شورای عالی عتف به عنوان نائب رییس آن و جناب آقای دکتر نصیری به عنوان دبیر آن انتخاب شده‌اند. ذیل  این شورا، کمیته اجرایی تشکیل شده است که ۱۷ عضو از رؤسای انجمن‌‌های علمی کشور چون انجمن‌های فیزیک، انجمن شیمی، ریاضی، زمین‌شناسی، زیست‌­شناسی، آمار و انجمن ژنتیک را شامل می‌شود.