برنامه‌های ترویجی ستاد

1. ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﭗﻫﺎی ﺳﺎده و ﺟﺬاب ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺰه

2. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎ و آﻧﭽﻪ در ﻣﺮز ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮔﺬرد

3. ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺳﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻏﯿﺮه(

4. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻋﻠﻤﯽ. ﻣﺜﺎل: ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺪر ﻋﻠﻢِ ... ، ﻣﺎدر ﻋﻠﻢِ ...

5. ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎی زﻧﺪه ﻣﺠﺎزی در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﻋﻠﻢ

6. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮزهﻫﺎ، ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻢ، رﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻏﯿﺮه

7. آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﺬاب از اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﺎﺗﻮری و ﯾﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد

8. راهاﻧﺪازی ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﯿﺰﯾﮏ، ﯾﮑﺸﻨﺒﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮه

9. ﻃﺮح ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ/ﺳﻮﻻت ﻋﻠﻤﯽ، درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎرک و اﯾﺪه ﭘﺮدازی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ

10. ﻃﺮح ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺳﻮاﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺷﻮر ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﻠﻤﯽ

11. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب و ﻣﺠﻼت در ﺣﺎل ﭼﺎپ و ﻗﺪﯾﻤﯽ

12. ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی و ﻏﯿﺮه

13. ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﯾﺪه و اﺧﺘﺮاع

14. ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﻄﻖ و ﺧﻼﻗﯿﺖ

15. راه اﻧﺪازی ﭘﻮﯾﺶ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ و رواﻧﺨﻮاﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ

16. ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻗﺪاﻣﺎت و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ

17. ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﭗﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزی

18. اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﮐﻠﯿﭗ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ، ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻋﻠﻤﯽ در ﺻﻔﺤﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺸﺘﮏ ﻣﺸﺨﺺ )ﻫﺸﺘﮏﺳﺎزی(

19. ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای از ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ، ﺟﻠﺴﺎت، ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ