آدرس ما در پیام رسان اینستاگرام

آدرس پست الکترونیکی:  iybssd2022@yahoo.com   و   iybssd2022@sbu.ac.ir

شماره واتساپ  00989050845070

 

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.