با تصویب شورای فرهنگ عمومی در تقویم رسمی کشور؛ ۱۳ شهریور به عنوان «روز علوم پایه» نام‌گذاری شد
1401-08-20
با تصویب شورای فرهنگ عمومی در تقویم رسمی کشور؛ ۱۳ شهریور به عنوان «روز علوم پایه» نام‌گذاری شد

با تصویب شورای فرهنگ عمومی در تقویم رسمی کشور؛ ۱۳ شهریور به عنوان «روز علوم پایه» نام‌گذاری شد