برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

رویدادها

30 شهریور 1401
17:00-19:00

17 شهریور 1401
17:00-19:00

30 شهریور 1401
18:00-20:00

13 شهریور 1401
19:25-21:00

04 اسفند 1401
09:30-20:40

13 شهریور 1401
18:00-19:30

13 شهریور 1401
06:00-17:40

12 شهریور 1401
18:00-20:00

01 شهریور 1401
18:00-20:00

02 شهریور 1401
17:00-19:00

13 مرداد 1401
20:00-21:00

29 مرداد 1401
08:00-20:00

09 شهریور 1401
08:00-20:00

09 شهریور 1401
08:00-20:00

12 شهریور 1401
08:00-20:00

12 مرداد 1401
16:00-17:30

02 شهریور 1401
08:00-20:00

04 مرداد 1401
08:00-20:00

15 تیر 1401
06:00-21:00

دانشگاه دامغان
دانشگاه دامغان

09 شهریور 1401
08:00-13:15

دانشگاه شهرکرد

18 خرداد 1401
18:00-19:30

پژوهش سرای فرهیختگان ایلام

01 تیر 1401
11:30-20:20

پژوهشی سرای فرهیختگان ایلام

19 خرداد 1400
08:30-12:00

دانشگاه خوارزمی
دانشگاه خوارزمی

29 تیر 1401
18:00-19:30

07 خرداد 1401
11:30-13:00

دانشگاه بوعلی سینا همدان
انجمن شیمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

22 اردیبهشت 1401
06:00-21:00

تهران
انجمن رمز ایران با همکاری انجمن فیزیک ایران

22 اردیبهشت 1401
06:00-21:00

دانشگاه حکیم سبزواری (مجازی)
انجمن علمی آمار دانشگاه حکیم سبزواری

19 اردیبهشت 1401
08:00-17:00

دانشگاه الزهرا
انجمن ریاضی ایران

10 اردیبهشت 1401
08:00-16:00

پژوهش سرای فرهیختگان ایلام
بنیاد نخبگان استان ایلام و پژوهش سرای فرهیختگان ایلام و انجمن معلمان فیزیک استان ایلام و اداره کل

30 فروردین 1401
06:00-21:00

مجازی
انجمن ترویج علم

24 بهمن 1400
06:00-06:05

مجازی - انجمن ترویج علم
انجمن ترویج علم

23 بهمن 1400
14:00-19:00

دانشگاه خاتم

28 بهمن 1400
07:00-07:10

مجازی - انجمن ترویج علم
انجمن ترویج علم

28 فروردین 1401
06:00-06:05

مجازی - دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد با مشارکت قطب علمی داده های ترتیبی و قابلیت اعتماد و وابستگی

16 بهمن 1400
06:00-06:05

دانشگاه بیرجند
انجمن آمار ایران

19 اردیبهشت 1401
08:00-16:00

پژوهش سرای فرهیختگان ایلام
پژوهش سرای فرهیختگان ایلام با همکاری پژوهش سرای فارابی منطقه دوازده تهران

20 اردیبهشت 1401
08:00-16:00

مجازی- دانشگاه گلستان

20 فروردین 1401
08:00-16:00

مجازی -پژوهش سرای فرهیختگان ایلام
پژوهش سرای دانش آموزی فرهیختگان ایلام و پژوهش سرای شهرستان آبدانان

26 بهمن 1400
08:00-16:00

مجازی- دانشگاه شیراز
بخش آمار دانشگاه شیراز

18 اسفند 1400
08:00-16:00

(مجازی) دانشگاه دامغان
دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان

05 اسفند 1400
08:00-17:00

حضوری و مجازی - دانشگاه بوعلی سینا
شرکت آمارگستران نیکوپرداز الوند

31 فروردین 1401
08:00-16:00

مجازی - پژوهش سرای فرهیختگان ایلام و شهید خوشبخت بوشهر
پژوهش سرای فرهیختگان ایلام پژوهش سرای شهید خوشبخت بوشهر باشگاه نانو و انجمن معلمان فیزیک استان ایلام

02 اسفند 1400
08:00-16:00

مجازی- تهران
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

30 دی 1400
20:00-21:00

مجازی
خانه ریاضیات اصفهان با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرداری اصفهان

04 بهمن 1400
09:00-11:00

مجازی
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

14 بهمن 1400
16:00-18:00

مجازی
شاخه بانوان انجمن فیزیک ایران با همکاری دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی‌شریف

23 آذر 1400
17:00-19:00

(مجازی) دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان
گروه آمار دانشگاه ولی عصر رفسنجان

30 دی 1400
18:00-20:00

مجازی
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف با همکاری انجمن فیزیک ایران

07 بهمن 1400
08:00-16:00

مجازی
فرهنگستان علوم ایران

10 بهمن 1400
10:00-12:00

دانشگاه امیرکبیر
انجمن علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

07 دی 1400
20:00-21:00

(مجازی) دانشگاه سیستان و بلوچستان
انجمن هواشناسی ایران با همکاری گروه جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان و تهران

12 دی 1400
10:00-12:00

مجازی
انجمن هسته ای ایران

03 اسفند 1400
08:00-16:00

(مجازی) تهران
انجمن الکتروشیمی ایران

30 آذر 1400
06:00-21:00

(مجازی) فردیس
پژوهش سرای دانش آموزی کوثر

16 اسفند 1400
06:00-21:00

تهران
انجمن ریاضی ایران

01 دی 1400
20:55-21:00

(مجازی) تهران
انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه تربیت مدرس

12 بهمن 1400
10:00-14:00

پژوهشسرای فارابی منطقه دوازده تهران
پژوهشسرای فارابی منطقه دوازده تهران

27 آذر 1400
19:00-21:00

پژوهشسرای اندیشه پویا تهران (مجازی)
پژوهشسرای فارابی تهران

25 آذر 1400
14:00-18:00

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان (مجازی)
دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

25 آذر 1400
18:00-20:00

10 بهمن 1400
18:00-20:00

24 بهمن 1400
19:00-20:00

20 اسفند 1400
18:00-20:00

18 مهر 1400
15:00-20:00

22 اسفند 1400
08:30-11:55

05 خرداد 1401
08:00-20:00

31 خرداد 1401
19:00-21:00

23 اسفند 1400
14:00-15:00

23 اسفند 1400
19:00-21:00

23 اسفند 1400
19:00-20:00

23 اسفند 1400
19:00-20:00

18 فروردین 1401
17:00-20:00

22 آذر 1400
18:00-21:00

29 آذر 1400
08:00-20:00

17 آذر 1400
08:00-20:00

28 اردیبهشت 1401
17:00-18:00

10 اردیبهشت 1401
20:05-21:00

16 اسفند 1400
18:00-20:00

27 بهمن 1400
18:00-20:00

07 مهر 1401
18:00-20:00

10 خرداد 1401
18:00-20:00

04 تیر 1401
18:00-20:00

18 خرداد 1401
09:00-12:00

19 تیر 1401
20:00-21:00

11 خرداد 1401
20:00-21:00

18 بهمن 1400
18:00-20:00

23 اسفند 1400
19:00-21:00

25 بهمن 1400
17:00-20:00

19 مهر 1400
19:00-20:00

06 خرداد 1401
16:00-20:00

14 تیر 1401
16:00-20:00

04 خرداد 1400
13:40-17:10

21 اردیبهشت 1401
07:35-18:00

24 فروردین 1401
18:00-20:00

11 اسفند 1400
18:00-20:00

27 بهمن 1400
18:00-20:00

07 اردیبهشت 1401
18:00-20:00

04 خرداد 1401
17:00-20:00

25 خرداد 1401
18:00-20:00

22 تیر 1401
18:00-20:00

26 مرداد 1401
18:00-20:00

برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.