دکتر ناصر نفری، استاد پیشکسوت فیزیک درگذشت
1401-02-23
دکتر ناصر نفری، استاد پیشکسوت فیزیک درگذشت

دکتر ناصر نفری، استاد پیشکسوت فیزیک درگذشت. روحش شاد