برگزاری اولین جلسه ستاد استانی بزرگداشت علوم پایه در بجنورد
21 دی 1400
برگزاری اولین جلسه ستاد استانی بزرگداشت علوم پایه در بجنورد

در ابتدای جلسه، دکتر احمد محقر، رئیس ستاد استانی علوم پایه، در خصوص اهمیت علوم پایه، اقدامات مورد درخواست وزارت عتف و سازمان جهانی یونسکو توضیحاتی را بیان داشت. در ادامه، خانم دکتر نسب‌زاده، رئیس دانشکده علوم پایه، ضمن اشاره به برنامه‌های وزارت عتف، برخی از پیشنهادات مطرح در خصوص ابهامات، اقتضائات و ضمانت‌های اجرایی مصوبات این ستاد را عنوان نمود. در پایان جلسه اعضای شاخه‌های ذیل ستاد علوم پایه و نمایندگان سازمان‌ها به منظور اجرایی شدن اهداف ستاد در سال ۲۰۲۲ و ادامه یافتن این دیدگاه در سال‌های آتی تعیین و به تصویب رسید.