دکتر حمید نظری رئیس کرسی یونسکو در علوم زمین شد
21 آذر 1400
دکتر حمید نظری رئیس کرسی یونسکو در علوم زمین شد

دکتر حمید نظری رئیس کرسی یونسکو در علوم زمین شد. دکتر حمید نظری عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین وابسته به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و همچنین عضو هیئت مدیره انجمن زمین شناسی ایران است. این موفقیت را به ایشان و جامعه علمی زمین شناسی کشور تبریک می گوییم.